Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


INSCRIPCIONS TANCADES
LLISTES PROVISIONAL 18 DE SETEMBRE
A PARTIR DE LES 16:00 HORES

INSCRIPCIONS AL PROGRAMA CAMPANYA ESPORTIVA D'ESTIU

Aquesta PREMATRÍCULA (reserva) comporta l'acceptació de totes les bases indicades en aquest document: PROGRAMA CAMPANYA ESPORTIVA D'ESTIU 2020

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ


Campus diverestiu i resta d’activitats de la Campanya Esportiva d’Estiu


1. Inscripcions
• Fer la inscripció no vol dir que ja tingueu plaça; si hi ha més sol·licituds que places es crearà una llista d’espera.
• L’ordre de matrícula serà per estricte ordre d’inscripció al web www.esportsbenicarlo.com
• Una vegada es publiquen els llistes d’admesos definitius, es podrà realitzar el pagament.


2. Ràtios dels grups
Els grups tindran un ràtio d’1 monitor/a per cada 10 alumnes (o 2:20 segons l’activitat i edat).
En l’imprés mèdic, els pares i les mares han de fer constar qualsevol necessitat especial dels xiquets/es, per poder previndre reforços amb l’equip de monitors/es.


3. Horaris
• Els dies fixats per a les reunions amb els pares/mares/tutors, es publicarà al web www.esportsbenicarlo.com
• Els pares i mares de cada grup d’edat tindran un dia de reunió informativa al Pavelló Poliesportiu.
• A la reunió s’informarà sobre tota la dinàmica del campus, horaris, funcionament diari, tant a nivell d’activitats com de normes higienicosanitàries.


4. Canvis d’horaris
• Una vegada comence el campus, en el cas que es modificaren posteriorment els horaris, s’avisarà mitjançant una circular informativa per correu electrònic.


5. És obligatori emplenar en la inscripció la següent informació
• Dades d’alumne/a (dades personals, autorització d’entrega i recollida de l’alumnat, etc.)
• Declaració responsable.
• Informe mèdic (si escau).


6. Material esportiu no inclós
• BICI DE MUNTANYA: És obligatori portar bicicleta i casc propis.
• PATINATGE: És obligatori portar patins i casc propis.
• ACTIVITATS DE PLATJA, VELA i PIRAGUA: És obligatori portar gorra, roba de recanvi i protecció solar posada de casa.


7. Declaració responsable
• De conformitat amb les directrius de la Generalitat Valenciana, per a activitats i escoles d’estiu, és obligatori que els pares/mares/tutors legals dels menors, signen una declaració responsable, que ha d’entregar-se juntament amb la justificació del pagament.


8. Informació mèdica
• En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o de necessitar medicació especial, s’ha de comunicar en el moment de la inscripció.
• La Regidoria d’Esports pot demanar l’informe mèdic o qualsevol altre certificat que acredite la situació especial de salut del xiquet/a.
• La no aportació de l’esmentat informe i/o certificat, sense motiu justificat, pot comportar la baixa al campus.
• En tot cas, és recomanable passar abans una revisió mèdica.


9. Advertències expresses
• En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o de necessitar medicació especial, s’ha de comunicar en el moment de la inscripció; en cas contrari, pot comportar la baixa automàtica del campus.
• No es podrà fer el pagament, sense haver complimentat el formulari de dades de l’alumne/a, la declaració responsable i l’imprés mèdic (si escau).
• Està complement prohibit compartir roba i efectes personals (gorres, gots, botelles d’aigua, esmorzars, ulleres, cantimplores, sabatilles, etc.)
• Si qualsevol familiar directe del xiquet/a participant és diagnosticat positiu en Covid19, s’ha de comunicar a l’organització del campus immediatament.


10. Principal normativa aplicable
• Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
• Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establides per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/30/snd458
• Protocol de la DG de Salut Pública i adicions per a la realització d’activitats de temps lliure i oci educatiu dirigides a la població infantil i juvenil. https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9VD2PUYB-N14SYHBP-6MMRG4QL
• DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4499&L=0