Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


INSCRIPCIONS TANCADES
LLISTES PROVISIONAL 18 DE SETEMBRE
A PARTIR DE LES 16:00 HORES

INSCRIPCIONS AL PROGRAMA ESPORT ESCOLAR

Aquesta PREMATRÍCULA (reserva) comporta l'acceptació de totes les bases indicades en aquest document: PROGRAMA ESPORT ESCOLAR 2019-2020

 

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ

1. Totes les inscripcions han de formalitzar-se mitjançant la plataforma www.esportsbenicarlo.com

2. Les preinscripcions (reserves) han de fer-se en línia, del 19 d’agost fins al 13 de setembre. Posteriorment i una vegada fet el sorteig dels grups, es publicaran les llistes provisionals i, a continuació, les definitives.

3. És obligatori que cada alumne/a aporte un correu electrònic particular, entenent que, com són menors, el correu pot ser el de la persona adulta que n’estiga al càrrec.

4. Cada xiquet o xiqueta té dret a preinscriure's en, com a màxim, DOS activitats esportives, tot i que això no significa tindre dret a plaça.

5. El fet d'emplenar la PREINSCRIPCIÓ no dóna dret a plaça en les activitats. Per a aquelles activitats amb aforament limitat, es realitzarà (si escau) un sorteig d'adjudicació. El sorteig consistirà amb l’elecció d’una lletra de tall, que serà la que marcarà les places assignades per grup. Amb la resta de xiquets i xiquetes interessats en l'activitat es constituirà una llista d'espera, que tindrà validesa fins al 31 d’octubre del 2019.

6. Per a l’assignació definitiva de places, es donarà prioritat seguint criteris de conciliació familiar i de no pertinència a cap entitat esportiva federada (donant prioritat a la participació no federada). Si un xiquet o xiqueta amb plaça, posteriorment, decideix formar part d'un club, s'oferirà la seua plaça a la següent persona de la llista d'espera del seu esport en el seu respectiu col·legi.

7. L'organització del programa es reserva el dret d'agrupar horaris i/o grups si algun no arriba a l'aforament mínim establert. Fins i tot, es pot anul·lar algun grup davant la falta d’alumnes o monitors.

8. Els xiquets i les xiquetes inscrits en activitats gratuïtes podran perdre el dret a plaça si tenen una absència de 5 dies sense causa justificada. La seua vacant s'oferirà al primer xiquet/a de la llista d'espera del seu esport.

9. En casos de mal comportament amb la resta de xiquets i xiquetes, envers les instal·lacions, monitors/es, etc. es podrà perdre el dret a plaça.

10. La falsificació de signatures, dades o informació de la persona participant, comportarà automàticament la baixa en l'activitat. De la mateixa forma, per motius d'assegurança esportiva i no duplicitat de dades, qualsevol preinscripció amb dades falses, incorrectes o errades, pot ser desestimada, fins i tot, després d'haver sigut acceptada. Les dades que s'indiquen en el registre seran responsabilitat de la persona adulta que realitze la reserva.

11. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Regidoria d'Esports us fa saber que les vostres dades personals s'inclouran en un fitxer amb titularitat de IOCUM, gestió esportiva i educativa, S.L. que estarà tutelat per la Regidoria d'Esports, amb la finalitat exclusiva de la gestió interna de les activitats organitzades. Teniu la possibilitat d’accedir-hi, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-vos-hi, tal com es preveu en aquesta llei, mitjançant una carta dirigida a la Regidoria d'Esports (c. de Ferreres Bretó, 10. 12580. Benicarló).

12. PAGAMENTS:


1. Una vegada assignades les places definitives, l’alumne tindrà que fer el pagament de la quota de particpació al programa, entre el 24 de setembre i 3 d’octubre.
2. Els pagaments s’han fer al número de compte de CAIXA RURAL:
▪ ES93 – 3162 – 1299 – 2411 – 5364 - 6722
▪ Concepte (dades obligatòries): nom, cognoms de l’alume/a, activitat i centre escolar.
▪ Import (pagament únic per temporada) : 15 € (sense bonificacions) o 7’5 € (amb bonificació del 50%).
▪ Nota: s’haurà d’acreditar el document corresponent per obtindre la bonificació del 50% o l’exempció del pagament en el Servei Municipal d’Esports, abans del 20 de setembre.
3. El justificant de pagament haurà d’enviar-se per correu electrònic a nord@ioucum.com. També es pot entregar presencialment a les oficines de IOCUM o el Servei Municipal d’Esports.
4. Els alumnes admesos, que el dia 5 d’octubre no tinguen fet el pagament de la quota, podran perdre el dret de plaça.
5. El pagament de la quota inclou el dret d’assistència a les activitats d’entrenament, a les competicions o jornades puntuals de cada modalitat esportiva i a l’equipació de cada centre escolar.

13. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DE PAGAMENT (art.4 Ordenança fiscal d’inscripció a les activitats esportives municipals).

Acreditant la condició d’algun dels següents casos, es gaudirà d’exempció de pagament:


BONIFICACIÓ ÍNTEGRA (exempció de pagament):
1. Família víctima de violència de gènere (còpia de l’ordre de protecció / certificat acreditatiu del centre dona).
2. Família víctima de terrorisme (còpia de resolució del Ministeri d’Interior).
3. Alumnat d’educació especial (certificat del centre d’educació especial).
4. Alumnat en situació d’acolliment familiar o residencial (resolució de la Direcció Territorial de la Formalització de l’Acolliment Familiar / Certificat del centre de protecció).
5. Membre de família acollidora (resolució de la Direcció Territorial de la Formalització de l’Acolliment Familiar).
6. Alumnat destinatari de la Renda Valenciana d’Inclusió (certificat de Serveis Socials Municipals).


BONIFICACIÓ DEL 50% (pagament de 7’5 €):
1. Grau de discapacitat reconegut del 33% (o més) (certificat del reconeixement de discapacitat).
2. Família monoparental (títol de família monoparental).
3. Família nombrosa (títol de família nombrosa)
4. Pare, mare o tutor legal amb problemes d’alcoholisme, toxicomania o reclús (alcoholisme – toxicomania. certificat medic, de reclús o certificat centre penitenciari)
5. Persona refugiada (certificat ministeri d’interior).
6. Orfe absolut (certificat seguretat social).
7. Pare, mare o tutor legal sense prestació ni subsidi (certificat Servei d’Ocupació).
8. Per altres situacions personals i/o familiars s’haurà d’acreditar en el moment de la inscripció i si escau, demandar el informe preceptiu a Serveis Socials.

14. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DEL PROGRAMA ESPORT ESCOLAR:


1. Tots els xiquets i les xiquetes que s'hagen inscrit correctament, estiguen admesos i hagen fet el pagament de la matrícula dels 15 euros, comptaran amb assegurança d’accidents. A més, tots els alumnes admesos al programa, estaran admesos a les competicions i/o jornades que organitze l’Ajuntament de Benicarló dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
2. L’assegurança d’accidents no tindrà validesa si el xiquet o la xiqueta participant no està correctament inscrit i admés.
3. La cobertura de l’assegurança d’accidents al programa d’Esport Escolar, no inclou les possibles activitats esportives que organitze qualsevol centre escolar i/o club.

15. PARTICIPACIÓ ALS JOCS ESPORTIUS COMARCALS-BENICARLÓ CASTELLÓ NORD:


1. Els alumnes admesos al programa Esport Escolar, podran gaudir de la seua participació als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la seua fase local, comarcal (Jocs Esportius Comarcals Benicarló-Castelló nord) i provincial.
2. Les activitats del programa així com les competicions són per a l’alumnat dels centres escolars de primària i secundària de Benicarló; no obstant això, a les competicions dels Jocs Esportius Comarcals Benicarló-Castelló Nord, podrà participar l’alumnat de centres escolars de la comarca i la província, amb la corresponent inscripció prèvia.
3. S’exigeix la màxima responsabilitat als pares i mares dels xiquets i de les xiquetes en allò que es refereix a la participació i assistència a les lligues escolars. L'èxit de les activitats té molt a vore amb la continuïtat en la participació de tots/es els xiquets i les xiquetes.